Obsah

Provozní řád tělocvičny v obci Tísek

Provozovatelem tělocvičny je obec Tísek

Tělocvična byla vybudováno v roce 2009 a to pro základní a mateřskou školu, pro využití  spolky v obci, pro volnočasové využití občany Tísku a případně pro ostatní veřejnost.

Provoz a správa tělocvičny:

  • Za plynulý provoz tělocvičny zodpovídají správcové : 
    p. Alena Vojtíšková
    p. Jana Seidlerová
    (tel: +420 723 283 081)
  • Provozní doba tělocvičny je od 8,00 do 22,00 hod.
    Cvičební hodina trvá 55 minut

.    Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, 
       který je k dispozici na www.tisek.cz
       Rezervovat lze tělocvičnu 1 den dopředu / 24 hodin/
      
Zrušení rezervace 2 dny předem / 48 hodin / 
       Bez omluvy nebo nedodržení termínu bude účtována plná sazba 240,- Kč/hod.

   Povinnosti uživatelů:

1.  Uživatelé tělocvičny jsou povinni seznámit se s provozním řádem tělocvičny a řídit se pokyny správce tělocvičny.

 

2. V celém objektu je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret  a manipulace s otevřeným  ohněm

 

3. Za žáky ZŠ odpovídá přítomný pedagogický pracovník. Za ostatní cvičence odpovídá vedoucí starší 18 let.

 

4. Do tělocvičny vstupují jen cvičenci přezutí do čisté sportovní obuvi se světlou (ne bílou)  podrážkou.

 

5. Na parket tělocvičny je zakázáno nosit jídlo

 

6. Vstup je vymezen jen pro cvičence stanoveným rozvrhem v danou  dobu.

 

7. Používané nářadí si cvičenci připraví před zahájením cvičení a po ukončení cvičení toto uklidí do určených prostor pod dohledem správce.

 

8. Používání nářadí je dovoleno pouze pod dohledem vedoucího skupiny se zajištěním všech  bezpečnostních předpisů a opatření.

 

9. Míčové hry se v tělocvičně mohou hrát pouze s míči k tomu určenými(líný míč na kopanou, měkký softbalový míček apod.)

 

10. Cvičenci se musí chovat ukázněně a dodržovat pořádek ve všech prostorách tělocvičny.

 

11.Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, otvírání oken, ovládání košů, větrání apod.) bez vědomí správce.

 

12. Cvičenci musí opustit šatny do 15. minut po ukončení cvičení.

 

13. V případě náhodného poškození zařízení tělocvičny nebo šatny, je žák nebo cvičenec povinen škodu oznámit správci , v případě násilného poškození škodu uhradit.

 

14. Při cvičení je zakázáno používat nouzový východ z tělocvičny, který je elektronicky hlídán u správce tělocvičny.

 

15. Jakákoli sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičně (zákaz cvičení na chodbách a nářaďovnách).

 

16. Nedodržení těchto zásad bude mít za následek vyloučení zájmové skupiny z užívání tělocvičny.

 

17. Platí zákaz požívání alkoholických nápojů a vstupu do prostorů tělocvičny v podnapilém stavu

 

 

Další informace:

 

 

        Lékárnička první pomoci je k dispozici na vyžádání u správce tělocvičny.

 

Vybíráním poplatků jsou pověřeny správcové tělocvičny, platba musí být provedena hotově po skončení cvičení.

       Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování sportu.        Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.


Důležitá telefonní čísla:

- Záchranná služba:   112 , 155

- Policie:                       158

- Hasiči:                        150

 

 

Ceník:

Vstup do tělocvičny je zpoplatněn a to poplatkem 240,- Kč/hodinu

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů ode dne rezervace.